Đoàn viên giới thiệu một sản phẩm sáng tạo "Máy dọn vệ sinh thông minh gồm 3 chổi" tại Ngày hội.